Finanse.co.pl - banki Wrocław

W jakiej kolejności są ściągane długi?

Expander Wrocław

Jeśli posiadamy zobowiązania z kilku tytułów jednocześnie warto wiedzieć, w jakiej kolejności będą zaspokajane poszczególne należności. Artykuł 1025 kodeksu cywilnego reguluje tą kwestię, biorąc pod uwagę głównie interes społeczny i znaczenie dla postępowania egzekucyjnego. Właściwym do prowadzenia egzekucji łącznej jest komornik sądowy. Każdorazowo zobowiązany jest on do sporządzenia planu podziału kwoty uzyskanej z egzekucji.

Jako pierwsze zaspokajane są koszty egzekucyjne. Składają się na nie nieziszczone opłaty sądowe, koszty doręczeń korespondencji, opisu i oszacowania i obwieszczenia o licytacjach, koszty zarządu ustanowionego w przypadku egzekucji z nieruchomości, koszty uzyskania klauzuli wykonalności i inne, wymienione w art. 770 kpc. Drugie w kolejności są alimenty. Są to alimenty na dzieci, na rzecz małżonka czy też renty alimentacyjne. Trzecia kategoria dotyczy należności z tytułu wynagrodzenia za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę, które określają odrębne przepisy, a także renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa i śmierci, czy koszty pogrzebu dłużnika. Jako czwarte zaspokojone zostaną należności zabezpieczone hipoteka morską. Jako piąte – należności zabezpieczone hipoteka, zastawem, zastawem rejestrowym, skarbowym i te, które korzystają z pierwszeństwa, a także prawa, które ciążyły na nieruchomości przed wpisem o wszczęciu egzekucji, czy tez przed złożeniem wniosku o dokonanie takiego wpisu. Szóste w kolejności są te należności wynikające ze stosunku pracy, których nie zaspokojono w kolejności trzeciej. Siódma kategoria dotyczy należności określonych w ordynacji podatkowej, które nie zostały zaspokojone w piątej kategorii. W kolejności ósmej znajdują się te należności zabezpieczone prawem zastawu, lub które korzystały z pierwszeństwa ustawowego. Jako dziewiąte ulegają zaspokojeniu należności wierzycieli, którzy prowadzili postępowanie egzekucyjne i na końcu – inne należności, a następnie kary pieniężne i grzywny sądowe i administracyjne. Wraz z należnościami, w równym stopniu zaspokojeniu ulegają odsetki i koszty postępowania, aczkolwiek w pierwszej kolejności te za ostatnie dwa lata przed przysądzeniem własności i koszty nie przekraczające dziesiątej części kapitału. Inne zaspokaja się w kategorii ostatniej.

W Polsce nie ma prawa, które by stanowiło, że chronologicznie spłaca się dług wierzyciela, który jako pierwszy wystąpił z roszczeniami. Wierzyciele zaspokajani są jednocześnie, ale zgodnie z regułą uprzywilejowania w ramach danej grupy. Jako pierwsze zawsze zaspokajane są alimenty.

Sprawdź także zestawienia:
pożyczki chwilówki Wrocław
doradcy kredytowi Wrocław

SPRAWDŹ OFERTY BANKÓW HIPOTECZNYCH Z EKSPERTÓW OPEN FINANCEUMÓW SPOTKANIE W ODDZIALE
+